Yayınlar

KİTAP

Tanınmış̧ Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap İçinde Bölüm
 • “An Inquiry Concerning the Philosophical Foundations of Ethical Subjectivism”, Philosophical Problems in the Contemporary World içinde, Dilek Arlı Çil & Nihal Petek Boyacı (ed.), Berlin: Peter Lang, 2019, s. 107-129.
Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap
 • Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk, (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: Kalkedon Yayınları, Mayıs 2012.
 • Ben Kimim?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Sevgi Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Doğru ve Yanlış Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Mutluluk Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Özgürlük Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Frankfurt Okulu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Ağustos 2015.
 • Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk, İstanbul: Tekin Yayınevi, Nisan 2016.
 • Marx ve Sonrası, Marksist Düşünceye Katkılar, (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: İthaki Yayınları, Nisan 2017.
 • Çocuklar İçin Felsefi Öyküler, Eğitimciler için El Kitabı, (Kurtul Gülenç-Filiz Karadağ), İstanbul: Ayrıntı Dinozor Çocuk, 2019.
 Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap İçinde Bölüm

 

 • “Polemikçi Bir Gelenek Olarak Felsefe: Eleştiri Kültürüne Açılan Bir Pencere”Kimin İçin Felsefe?içinde, Betül Çotuksöken & Sevgi İyi (ed.), İstanbul: Heyamola Yayınları, 2006, s. 59-75.
 • “Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”Felsefe Söyleşileri V-VIkitapçığı içinde, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 37-62.
 • “Marx ve İnsan Doğası”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 49-70.
 • “Marx’ta Bilim ve İdeoloji”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 139-162.
 • “Niccolo Machiavelli”, Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e)içinde, Ahu Tunçel & Kurtul Gülenç (ed.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, s. 134-164.
 • “Adorno’da Dil ve Sanat”,İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken & Gülriz Uygur & Hülya Şimga (ed.), İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2014, s. 274-297.
 • “Karl H. Marx”, Siyasal Düşünceler Tarihi, Hamit Emrah Beriş-Fatih Duman (ed.), Ankara: Orion Kitabevi, 2016, s. 827-876.
 • “Frankfurt Okulu”, Felsefe Diyalogları, ed. Eray Yağanak, İstanbul: Sentez Yayıncılık, ss. 321-342.
 • “Sınırda Olmak ya da Yaşamda Kalmanın Halleri”, Dar Kapıdaki Mesih:Walter Benjamin ve Politik Felsefesi, M. Ertan Kardeş (ed.), İstanbul: İthaki Yayınları, 2017, s. 61-77.
 • “Gadamer ve Felsefi Hermeneutik”, Felsefe Söyleşileri IX-X: Varlık Felsefesi / Tarih Felsefesi, Betül Çotuksöken – Ahu Tunçel (ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No: 73, 2018, s. 40-74.
 • “Tarih, Şiddet ve Politika”, Felsefe Söyleşileri IX-X: Varlık Felsefesi / Tarih Felsefesi, Betül Çotuksöken – Ahu Tunçel (ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No: 73, 2018, s. 136-163.
 • “Nietzsche ie Yüzleşmek”, Felsefeye Giriş Yolları: Dışdünya-Düşünme-Dil, Betül Çotuksöken’e Armağan Kitabı içinde, Ahu Tunçel – Zekiye Kutlusoy – Güncel Önkal (ed.), İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2018, s. 216-220.
 • “Kutsal Aile: İdealizm Eleştirisinden Olgun Komünizme Doğru”, Marx Okuma Kılavuzu içinde, Ebru Pektaş (ed.), İstanbul: İleri Kitaplığı, 2021, s. 103-118.
 • “Herbert Marcuse’de Yeni Bir Praksis Teorisinin İmkanı Olarak Yaşam, Ontoloji ve Tarihsellik Tartışması”, Alacakaranlıkta Hegel’i Düşünmek içinde, Kurtul Gülenç & Özgür Emrah Güler (ed.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2021.
 • “Hangi Özgürlük? Kimin Hukuku? Max Horkheimer ve Franz Neumann’ın Thomas Hobbes Okuması Üzerine Felsefi Bir İnceleme”, Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, M. Ertan Kardeş (ed.), İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, Aralık 2021, s. 109-149.

 

MAKALE

Uluslararası SCI, SCI‐Expanded, SSCI ,AHCI veya Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makale
TUBİTAK ULAKBİM TR Dizinde Yer Alan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale

 

 • “Otoriterizm-Özgürlükçülük Gerilimi Bağlamında Mekân, Hegemonya ve Strateji”,   (F. Serkan Öngel – Kurtul Gülenç), Praksis, sayı: 24, 2010, s. 93-114. “Küreselleşme, Postmodernizm ve Siyasal İslam”, Kaygı, sayı: 17, Güz 2011, s. 121-136.
 • “Sosyal Bilimlerin Geleceği Üzerine Yeniden Düşünmek”, Felsefe Dünyası, sayı: 55, 2012/1, s. 145-163.
 • “Eski Yunan’dan Petrus Abelardus’a ‘İnsan Eylemi’”, (Birinci yazar: Kurtul Gülenç, ikinci yazar: Nihal Petek Boyacı),Felsefe Dünyası, sayı: 57, 2013/1, s. 132-155.
 • “Teknoloji Çağında Rasyonalite, Deneyim ve Bilgi: Sorunlar & Eleştiriler”, (Kurtul Gülenç – Mete Han Arıtürk), Kaygı, sayı: 22, Bahar 2014, s. 113-131.
 • “Aquinali Thomas’ta Doğal Hukuk Öğretisi”, (Kurtul Gülenç – Nihal Petek Boyacı), Felsefi Düşün, sayı 10 (Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Sayısı), Nisan 2018, s. 95-124.
 • “Çocuklar İçin Felsefe/Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlar”, (Birinci yazar Nihal Petek Boyacı, ikinci yazar Filiz Karadağ, üçüncü yazar Kurtul Gülenç), KaygıDergisi, Ekim 2018, sayı: 31, s. 145-173.
 • “Kant’ın Tarih Risalesinden Marx’ın Grundrisse Eserine Felsefi Bir Yolculuk: Ortaklaşmalar ve Ayrışmalar” , Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Cilt 11, 2021, s. 55-71.

 

Ulusal Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale

BİLDİRİ

Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Tam Metin
 • “An Essay on the Possibility of a New Conception of History”, Proceedings of the XXIII Worlf Congress of Philosophy içinde, Konstantinos Boudourais (ed.), 2018, s. 17-23.
Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Özet Metin
Ulusal Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Tam Metin

 ÇEVİRİ

Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap Çevirisi
 • Karl Marx, Basın Özgürlüğü Üzerine, Ankara: Dipnot Yayınları, Mayıs 2012 (Birinci çev. Önder Kulak, ikinci çev. Kurtul Gülenç)
 • Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, İstanbul: Alfa, 2015 (Birinci çev. Dilek Arlı Çil, ikinci çev. Kurtul Gülenç, üçüncü çev. Önder Kulak, dördüncü çev.  Cenk Özdağ)
 • Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017.
Makale / Kitap İçinde Bölüm Çevirisi
 • Makkreel, Rudolf A., “Otantik Yorumdan Otantik İfşaya Doğru: Kant ile Heidegger Arasındaki Mesafeyi Aşmak”Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Ankara: DoğuBatı Yayınları, s. 309-332.
 • Zimmerman, Micheal E., “Heidegger’in Nietzsche Yorumunun Gelişimi”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, İstanbul: Yapı Kredi yay. Güz 2010, s. 258-279 (Aşkın İnanç Duru ile birlikte)
 • Adorno, Theodor W., “Husserl ve İdealizm Problemi”, Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji: Çağdaş Felsefenin Macerası, ed. Güçlü Ateşoğlu, İstanbul: Belge Yay., s. 177-194 (Evrim Tuncel Somyürek ve Aşkın İnanç Duru ile birlikte).
 • McLellan, David, (İngilizce edisyonun editörü – Karl Marx: Selected Writings), Hayal(et): Karl Marx (Seçme Yazılar), ed. Güçlü Ateşoğlu (Türkçe edisyonun editörü), “Alman İdeolojisi”, “Anenkov’a Mektup”, “Eleştiriyi Ahlakileştirmek ve Eleştirel Ahlaklılık”, sırasıyla s. 202-232, s. 233-236, s. 258-262, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017.
 • Marcuse, Herbert, “Felsefe ve Eleştirel Teori”, Olumsuzlamalar: Eleştirel Teori Denemeleri, yay. haz. Kurtul Gülenç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2020, s 138-157.

EDİTÖRLÜK

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap Editörlüğü
 • Ahu Tunçel (Cilt I) & Kurtul Gülenç (Cilt II), Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013.
 • Kurtul Gülenç & Özlem Duva (ed.), Yargıya Felsefeyle Bakmak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2016.
 • Kurtul Gülenç & Kenan Mutluer (ed.), Patikalar ve Yollar: Felsefe Araştırmaları I, Bursa: Sentez Yayıncılık, Ekim 2020.
 • Kurtul Gülenç & Özgür Emrah Güler (ed.), Alacakaranlıkta Hegel’i Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Mayıs 2021.

Tübitak Ulakbim TR Dizin’de Taranan Ulusal Dergi Editörlüğü

 • Felsefi Düşün Dergisi, “Toplum Sözleşmesi”, Sayı: 19, Ekim 2022.

Çeviri Kitap Editörlükleri

 • Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi Cilt I-II-III, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2016. (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte)
 • Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017. (Nihal Petek Boyacı ile birlikte)
 • Herbert Marcuse, Olumsuzlamalar: Eleştirel Teori Denemeleri, çev: kolektif, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Kasım 2020.

DİĞER YAYINLAR

 • Gençlik Penceresinden Gelecek Arayışları: İnsan Felsefesi Açısından Eğitim Sorunları”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik, Sayı: 961, Ağustos 2005.
 • “Antigone Olabilmek”, Birgün Gazetesi, 13 Mart 2006.
 • “Duygudaşlık ve ‘Başkasını anlama’”, Birgün Gazetesi, 9 Şubat 2007.
 • “Yaşamboyu Öğrenmenin Felsefi Temelleri”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Eki, 4 Mayıs 2007, sayı: 1050, s. 21-22. (Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile birlikte)
 • “Karanlık Metafiziğin Marx Felsefesindeki Yansıması: İdeoloji”FelsefeYazın, Mart-Nisan 2009, s. 20-25.
 • “Bilim, Düşünme ve Varlık: Heidegger’de Fenomenolojik Hermeneutik”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, Güz 2010, sayı: 64, s. 280-299.
 • “Demokrasi, Meşruiyet Sorunu ve Siyaset Felsefesi”FelsefeYazın, sayı: 2011/4, s. 4-8.
 • “Faşizmin Hizmetkârı: Olumlayıcı Burjuva Kültürü”FelsefeYazın, sayı: 20, 2012, s. 40-44.
 • Burjuva Bireyi Kamusal Hakikati Kendi Parçalanmışlığında Keşfetti, toplumsol.org, 26.06.2013.
 • “Düşünce Devrimcidir”, Birgün Gazetesi, 08.09.2013.
 • “Eril Söylem”, Birgün Gazetesi, 29.12.2013.
 • “Bir (Yeni) Aristotelesçi Neden Marx’ın Sosyal Teorisini Dikkate Almalıdır?”, Cogito Aristotelesçilik Özel Sayısı, Kış 2014, sayı. 78, s. 273-286.
 • “Radikal Demokrasi ve Güncel Tartışmalar”, AyrıntıDergi, sayı: 8, 2015.
 • Soner Torlak ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, Birgün Gazetesi, Haziran 2016.
 • Yunus Yücel ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, “Marx’ta ön planda olan mutluluk değil, özgürlük kavramıdır”, AyrıntıDergi, sayı 17, 2016.
 • Söyleşi: “Gelenek ile Gelecek Arasında Eleştirel Teori”, Volkan Çıdam – Kurtul Gülenç – Özgür Emrah Gürel – Zeynep Savaşçın, Cogito Eleştiri Zamanı, Kış 2020, Sayı 100, s. 10-41.
 • “Yoksulluk ve Kriz”, Cogito Yoksulluk, 2022, sayı 105-6.
Reklam

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s