Yayınlar

SSCI, SCI-Exp, AHCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Is Human Emancipation Through Technology Possible?”, (Birinci yazar Kurtul Gülenç, İkinci yazar Mete Han Arıtürk), Synthesis Philosophica, Vol: 31/No:1, Eylül 2016, s. 83-103.

SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki Alan İndeksleri Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Is Putnam’s ‘Internal Realism’ really Realism?”Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Maltepe Üniversitesi, sayı: 2004/2, s. 33-50.

“Pre-Sokratiklerden Platon’a Mitos, Logos ve Dialektik”Felsefelogos, sayı: 35-36, 2008. s. 117-138.

“Post-Marksizm, Radikal Demokrasi ve Eleştirileri”Yeditepe’de Felsefe, sayı: 9, 2010, s. 138-188.

“Tarih, Ütopya ve Politika”Baykuş, sayı: 7, Temmuz 2011, s. 144-154.

“Walter Benjamin’de Tarih ve Ütopya”, (Birinci yazar Kurtul Gülenç, İkinci yazar Önder Kulak), Yeditepe’de Felsefe, sayı: 10, 2011, s. 68-119.

“Küreselleşme, Postmodernizm ve Siyasal İslam”Kaygı, sayı: 17, Güz 2011, s. 121-136.

“Sosyal Bilimlerin Geleceği Üzerine Yeniden Düşünmek”Felsefe Dünyası, sayı: 55, 2012/1, s. 145-163.

“Eski Yunan’dan Petrus Abelardus’a ‘İnsan Eylemi’ “, (Birinci yazar Kurtul Gülenç, ikinci yazar Nihal Petek Boyacı), Felsefe Dünyası, sayı: 57, 2013/1, s. 132-155.

“Etik Sübjektivizmin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Soruşturma”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sayı: 7/1, Ocak 2014, s. 28-54.

“Teknoloji Çağında Rasyonalite, Deneyim ve Bilgi: Sorunlar & Eleştiriler”, (Birinci yazar Kurtul Gülenç, ikinci yazar Mete Han Arıtürk), Kaygı, sayı: 22, Bahar 2014, s. 113-131.

“Büyüsü Bozulan Dünyada Sanat ve Teori”, Felsefelogos, sayı: 59 (Marksist Estetik Sayısı), 2015/4, s. 7-24.

“Aquinali Thomas’ta Doğal Hukuk Öğretisi”, (Birinci yazar Kurtul Gülenç, ikinci yazar Nihal Petek Boyacı), Felsefi Düşün, sayı 10 (Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Sayısı), Nisan 2018, s. 95-124.

“Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Felsefi Sorgulama Süreçlerinde Oluşturdukları Soruların Düzeyi ve Verdikleri Cevapların Niteliği: Çocuklarda Felsefe Eğitimi”,  (Birinci yazar V. Yıldız Demirtaş, ikinci yazar Filiz Karadağ, üçüncü yazar Kurtul Gülenç), International Online Journal of Educational Sciences, 10 (2), Mayıs 2018, s. 277-294.

“Çocuklar İçin Felsefe/Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlar”, (Birinci yazar Nihal Petek Boyacı, ikinci yazar Filiz Karadağ, üçüncü yazar Kurtul Gülenç), Kaygı Dergisi, Ekim 2018, sayı: 31, s. 145-173.

Uluslararası Kitap ya da Uluslararası Kitapta Bölüm Olarak Yayımlanan Yazılar

“An Inquiry Concerning the Philosophical Foundations of Ethical Subjectivism”, Philosophical Problems in the Contemporary World içinde, ed. Dilek Arlı Çil & N. Petek Boyacı, Berlin: Peter Lang, 2019, s. 107-130.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Basılan Bildiriler

“Tarih, Ütopya ve Politika”Birinci Uluslarası Felsefe Kongresi Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bursa, 14-16 Ekim 2010.

“Knowledge, Experience and Rationality in the Age of Technology”, 20th Days of Frane Petric, Philosophy Society of Croatia, Zagreb, 18-21 Eylül 2011.

“An Essay on the Possibility of a New Conception of History”, 23rd World Philosophy Congress,  Athens-Greece, 05 Agustos 2013.

“Is Human Emancipation through Technology Possible?”, (Kurtul Gülenç & Mete Han Arıtürk) 23rd Days of Frane Petric, Philosophy Society of Croatia, Zagreb, 21-24 Eylül 2014.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Yunan Tragedyasında ve Aristoteles’te ‘Hamartia’ Kavramı”Özne, sayı: 6, 2006-Kış, s. 33-36.

“Otoriterizm-Özgürlükçülük Gerilimi Bağlamında Mekân, Hegemonya ve Strateji”, (Birinci yazar F. Serkan Öngel, İkinci yazar Kurtul Gülenç), Praksis, sayı: 24, 2010, s. 93-114.

“Din Halkın Afyonu mudur? Karl Marx’ta Din, İdeoloji ve Eleştiri”,  Demokrasi Platformu, sayı: 26, Bahar 2011, s. 31-48.

“Eleştirel Kuram ve Yaşam Felsefesi”, Demokrasi Platformu, sayı: 26, Bahar 2011, s. 67-87.

“Herbert Marcuse’nin Hedonizm Soruşturması Üzerinden Kitle ve İktidar İlişkisini Yeniden Düşünmek”, (birinci yazar Kurtul Gülenç, ikinci yazar Mehmet Büyüktuncay), Doğu Batı, sayı: 69 (Kitle ve İktidar), 2014, s. 183-208.

“Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve İntersubjektivite Kavramı”, Kilikya Felsefe Dergisi, 2014 (1), s. 19-40.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Demokrasi Deneyimi olarak STK’ların Etik-Siyaset İlişkisindeki Yeri”II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi kitapçığı içinde, Ankara: METU Press, 2006.

“Hukuk ve Şiddetin ‘Hayaletimsi’ Birlikteliğinin Benjaminci Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV sempozyumu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, yay. haz. Hayrettin Ökçesiz & Gülriz Uygur, 20. kitap, İstanbul Barosu Yayınları, 2010, ss. 59-67.

“Aydınlanma, Tarih ve Siyaset: Yeni Bir Tarih Anlayışının Olanağı Üzerine Bir Deneme”İkinci Ilgaz Felsefe Günleri: Aydınlanma, Din, Demokrasi, ed. Ömer Bozkurt, Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2012, s. 129-147.

Ulusal Kitap ya da Ulusal Kitapta Bölüm Olarak Yayımlanan Yazılar

“Polemikçi Bir Gelenek Olarak Felsefe: Eleştiri Kültürüne Açılan Bir Pencere”Kimin İçin Felsefe? içinde, Betül Çotuksöken & Sevgi İyi (ed.), İstanbul: Heyamola Yayınları, 2006, s. 59-75.

“Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”Felsefe Söyleşileri V-VI kitapçığı içinde, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 37-62.

“Tragedyadan Felsefeye Suç. Ceza ve Adalet”Navisalvia Sina Kabaağaç’ın Anma Toplantısı 2010, Iustitia (Adalet), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012, s. 58-70.

Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk, (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: Kalkedon Yayınları, Mayıs 2012.

Ben Kimim?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013. (İkinci bsm. 2018)

Sevgi Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.(İkinci bsm. 2018)

Doğru ve Yanlış Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.(İkinci bsm. 2018)

Mutluluk Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013. (İkinci bsm. 2018)

Özgürlük Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013. (İkinci bsm. 2018)

“Niccolo Machiavelli”, Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e) içinde, Ahu Tunçel & Kurtul Gülenç (ed.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, s. 134-164.

“Marx ve İnsan Doğası”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 49-70.

“Marx’ta Bilim ve İdeoloji”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 139-162.

“Adorno’da Dil ve Sanat”, İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken & Gülriz Uygur & Hülya Şimga (ed.), İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2014, s. 274-297.

“Transandantal Yurtsuzluk”, Navisalvia Sina Kabaağaç’ın Anma Toplantısı 2014, Sürgün, ed. Pelin Atayman Erçelik, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2015, s. 157-174.

Frankfurt Okulu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Ağustos 2015. (İkinci bsm. 2016)

Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk, İstanbul: Tekin Yayınevi, Nisan 2016.

Marx ve Sonrası, Marksist Düşünceye Katkılar (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: İthaki Yayınları, Nisan 2017.

“Gadamer ve Felsefi Hermeneutik”, Felsefe Söyleşileri IX-X, Betül Çotuksöken & Ahu Tunçel (ed.),İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2018, s. 40-74.

“Tarih, Şiddet ve Politika”, Felsefe Söyleşileri IX-X, Betül Çotuksöken & Ahu Tunçel (ed.),İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2018, s. 136-163.

Derleme Kitap Editörlükleri

Ed. Ahu Tunçel (Cilt I) & Kurtul Gülenç (Cilt II), Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013. (İkinci bsm. 2015, üçüncü bsm. 2017)

Kurtul Gülenç & Özlem Duva (yay. haz.), Yargıya Felsefeyle Bakmak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2016. (İkinci bsm. 2017)

Çeviri Editörlükleri

Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi Cilt I-II-III, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2016. (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte)

Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017. (Nihal Petek Boyacı ile birlikte)

Çeviri Kitaplar-Makaleler

Makkreel, Rudolf A., “Otantik Yorumdan Otantik İfşaya Doğru: Kant ile Heidegger Arasındaki Mesafeyi Aşmak”Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Ankara: DoğuBatı Yayınları, s. 309-332.

Zimmerman, Micheal E., “Heidegger’in Nietzsche Yorumunun Gelişimi”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, İstanbul: Yapı Kredi yay. Güz 2010, s. 258-279 (Aşkın İnanç Duru ile birlikte)  

Theodor W. Adorno, “Husserl ve İdealizm Problemi”Baykuş, sayı: 6, İstanbul: Alef Yay., s. 104-117 (Evrim Tuncel Somyürek ve Aşkın İnanç Duru ile birlikte).

Karl Marx, Basın Özgürlüğü Üzerine, Ankara: Dipnot Yayınları, Mayıs 2012 (Birinci çev. Önder Kulak, ikinci çev. Kurtul Gülenç).

Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, İstanbul: Alfa, 2015 (Birinci çev. Dilek Arlı Çil, ikinci çev. Kurtul Gülenç, üçüncü çev. Önder Kulak, dördüncü çev.  Cenk Özdağ)

David McLellan (İngilizce edisyonun editörü – Karl Marx: Selected Writings), Hayal(et): Karl Marx (Seçme Yazılar), ed. Güçlü Ateşoğlu (Türkçe edisyonun editörü), “Alman İdeolojisi”, “Anenkov’a Mektup”, “Eleştiriyi Ahlakileştirmek ve Eleştirel Ahlaklılık”, sırasıyla s. 202-232, s. 233-236, s. 258-262, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017.

Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017.

Diğer Yayınlar

Gençlik Penceresinden Gelecek Arayışları: İnsan Felsefesi Açısından Eğitim Sorunları”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik, Sayı: 961, Ağustos 2005.

“Antigone Olabilmek”, Birgün Gazetesi, 13 Mart 2006.

“Duygudaşlık ve ‘Başkasını anlama’”, Birgün Gazetesi, 9 Şubat 2007.

“Yaşamboyu Öğrenmenin Felsefi Temelleri”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Eki, 4 Mayıs 2007, sayı: 1050, s. 21-22. (Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile birlikte)

“Karanlık Metafiziğin Marx Felsefesindeki Yansıması: İdeoloji”FelsefeYazın, Mart-Nisan 2009, s. 20-25.

“Bilim, Düşünme ve Varlık: Heidegger’de Fenomenolojik Hermeneutik”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, Güz 2010, sayı: 64, s. 280-299.

“Demokrasi, Meşruiyet Sorunu ve Siyaset Felsefesi”FelsefeYazın, sayı: 2011/4, s. 4-8.

“Faşizmin Hizmetkârı: Olumlayıcı Burjuva Kültürü”FelsefeYazın, sayı: 20, 2012, s. 40-44.

Burjuva Bireyi Kamusal Hakikati Kendi Parçalanmışlığında Keşfetti, http://www.toplumsol.org/burjuva-bireyi-kamusal-hakikati-kendi-parcalanmisliginda-kesfetti-kurtul-gulenc/ 26.06.2013.

“Düşünce Devrimcidir”, http://birgun.net/haber/dusunce-devrimcidir-3684.html, Birgün Gazetesi, 08.09.2013.

“Eril Söylem”, http://birgun.net/haber/eril-soylem-9185.html, Birgün Gazetesi, 29.12.2013.

“Bir (Yeni) Aristotelesçi Neden Marx’ın Sosyal Teorisini Dikkate Almalıdır?”, Cogito Aristotelesçilik Özel Sayısı, Kış 2014, sayı. 78, s. 273-286.

“Radikal Demokrasi ve Güncel Tartışmalar”, AyrıntıDergi, sayı: 8, 2015.

Soner Torlak ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, Birgün Gazetesi, Haziran 2016.

Yunus Yücel ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, “Marx’ta ön planda olan mutluluk değil, özgürlük kavramıdır”, AyrıntıDergi, sayı 17, 2016.

 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s