Yayınlar

KİTAP

Tanınmış̧ Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap İçinde Bölüm
 • “An Inquiry Concerning the Philosophical Foundations of Ethical Subjectivism”, Philosophical Problems in the Contemporary World içinde, Dilek Arlı Çil & Nihal Petek Boyacı (ed.), Berlin: Peter Lang, 2019, s. 107-129.
Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap
 • Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk, (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: Kalkedon Yayınları, Mayıs 2012.
 • Ben Kimim?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Sevgi Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Doğru ve Yanlış Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Mutluluk Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Özgürlük Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Frankfurt Okulu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Ağustos 2015.
 • Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk, İstanbul: Tekin Yayınevi, Nisan 2016.
 • Marx ve Sonrası, Marksist Düşünceye Katkılar, (Kurtul Gülenç – Önder Kulak), İstanbul: İthaki Yayınları, Nisan 2017.
 • Çocuklar İçin Felsefi Öyküler, Eğitimciler için El Kitabı, (Kurtul Gülenç-Filiz Karadağ), İstanbul: Ayrıntı Dinozor Çocuk, 2019.
 Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap İçinde Bölüm

 

 • “Polemikçi Bir Gelenek Olarak Felsefe: Eleştiri Kültürüne Açılan Bir Pencere”Kimin İçin Felsefe?içinde, Betül Çotuksöken & Sevgi İyi (ed.), İstanbul: Heyamola Yayınları, 2006, s. 59-75.
 • “Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”Felsefe Söyleşileri V-VIkitapçığı içinde, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 37-62.
 • “Marx ve İnsan Doğası”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 49-70.
 • “Marx’ta Bilim ve İdeoloji”, Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 139-162.
 • “Niccolo Machiavelli”, Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e)içinde, Ahu Tunçel & Kurtul Gülenç (ed.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, s. 134-164.
 • “Adorno’da Dil ve Sanat”,İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken & Gülriz Uygur & Hülya Şimga (ed.), İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2014, s. 274-297.
 • “Karl H. Marx”, Siyasal Düşünceler Tarihi, Hamit Emrah Beriş-Fatih Duman (ed.), Ankara: Orion Kitabevi, 2016, s. 827-876.
 • “Frankfurt Okulu”, Felsefe Diyalogları, ed. Eray Yağanak, İstanbul: Sentez Yayıncılık, ss. 321-342.
 • “Sınırda Olmak ya da Yaşamda Kalmanın Halleri”, Dar Kapıdaki Mesih:Walter Benjamin ve Politik Felsefesi, M. Ertan Kardeş (ed.), İstanbul: İthaki Yayınları, 2017, s. 61-77.
 • “Gadamer ve Felsefi Hermeneutik”, Felsefe Söyleşileri IX-X: Varlık Felsefesi / Tarih Felsefesi, Betül Çotuksöken – Ahu Tunçel (ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No: 73, 2018, s. 40-74.
 • “Tarih, Şiddet ve Politika”, Felsefe Söyleşileri IX-X: Varlık Felsefesi / Tarih Felsefesi, Betül Çotuksöken – Ahu Tunçel (ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No: 73, 2018, s. 136-163.
 • “Nietzsche ie Yüzleşmek”, Felsefeye Giriş Yolları: Dışdünya-Düşünme-Dil, Betül Çotuksöken’e Armağan Kitabı içinde, Ahu Tunçel – Zekiye Kutlusoy – Güncel Önkal (ed.), İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2018, s. 216-220.

 

MAKALE

Uluslararası SCI, SCI‐Expanded, SSCI ,AHCI veya Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makale
TUBİTAK ULAKBİM TR Dizinde Yer Alan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale

 

 • “Otoriterizm-Özgürlükçülük Gerilimi Bağlamında Mekân, Hegemonya ve Strateji”,   (F. Serkan Öngel – Kurtul Gülenç), Praksis, sayı: 24, 2010, s. 93-114. “Küreselleşme, Postmodernizm ve Siyasal İslam”, Kaygı, sayı: 17, Güz 2011, s. 121-136.
 • “Sosyal Bilimlerin Geleceği Üzerine Yeniden Düşünmek”, Felsefe Dünyası, sayı: 55, 2012/1, s. 145-163.
 • “Eski Yunan’dan Petrus Abelardus’a ‘İnsan Eylemi’”, (Birinci yazar: Kurtul Gülenç, ikinci yazar: Nihal Petek Boyacı),Felsefe Dünyası, sayı: 57, 2013/1, s. 132-155.
 • “Teknoloji Çağında Rasyonalite, Deneyim ve Bilgi: Sorunlar & Eleştiriler”, (Kurtul Gülenç – Mete Han Arıtürk), Kaygı, sayı: 22, Bahar 2014, s. 113-131.
 • “Aquinali Thomas’ta Doğal Hukuk Öğretisi”, (Kurtul Gülenç – Nihal Petek Boyacı), Felsefi Düşün, sayı 10 (Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Sayısı), Nisan 2018, s. 95-124.
 • “Çocuklar İçin Felsefe/Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlar”, (Birinci yazar Nihal Petek Boyacı, ikinci yazar Filiz Karadağ, üçüncü yazar Kurtul Gülenç), KaygıDergisi, Ekim 2018, sayı: 31, s. 145-173.

 

Ulusal Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale

BİLDİRİ

Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Tam Metin
 • “An Essay on the Possibility of a New Conception of History”, Proceedings of the XXIII Worlf Congress of Philosophy içinde, Konstantinos Boudourais (ed.), 2018, s. 17-23.
Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Özet Metin
Ulusal Kongre, Sempozyum vb. Toplantı Bildirileri, Tam Metin

 ÇEVİRİ

Tanınmış̧ Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap Çevirisi
 • Karl Marx, Basın Özgürlüğü Üzerine, Ankara: Dipnot Yayınları, Mayıs 2012 (Birinci çev. Önder Kulak, ikinci çev. Kurtul Gülenç)
 • Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, İstanbul: Alfa, 2015 (Birinci çev. Dilek Arlı Çil, ikinci çev. Kurtul Gülenç, üçüncü çev. Önder Kulak, dördüncü çev.  Cenk Özdağ)
 • Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017.
Makale / Kitap İçinden Bölüm Çevirisi
 • Makkreel, Rudolf A., “Otantik Yorumdan Otantik İfşaya Doğru: Kant ile Heidegger Arasındaki Mesafeyi Aşmak”Heidegger, ed. Özgür Aktok & Metin Bal, Ankara: DoğuBatı Yayınları, s. 309-332.
 • Zimmerman, Micheal E., “Heidegger’in Nietzsche Yorumunun Gelişimi”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, İstanbul: Yapı Kredi yay. Güz 2010, s. 258-279 (Aşkın İnanç Duru ile birlikte)
 • Adorno, Theodor W., “Husserl ve İdealizm Problemi”, Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji: Çağdaş Felsefenin Macerası, ed. Güçlü Ateşoğlu, İstanbul: Belge Yay., s. 177-194 (Evrim Tuncel Somyürek ve Aşkın İnanç Duru ile birlikte).
 • McLellan, David, (İngilizce edisyonun editörü – Karl Marx: Selected Writings), Hayal(et): Karl Marx (Seçme Yazılar), ed. Güçlü Ateşoğlu (Türkçe edisyonun editörü), “Alman İdeolojisi”, “Anenkov’a Mektup”, “Eleştiriyi Ahlakileştirmek ve Eleştirel Ahlaklılık”, sırasıyla s. 202-232, s. 233-236, s. 258-262, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017.
 • Marcuse, Herbert, “Felsefe ve Eleştirel Teori”, Olumsuzlamalar: Eleştirel Teori Denemeleri, yay. haz. Kurtul Gülenç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2020, s 138-157.

EDİTÖRLÜK

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap Editörlüğü
 • Ahu Tunçel (Cilt I) & Kurtul Gülenç (Cilt II), Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013.
 • Kurtul Gülenç & Özlem Duva (ed.), Yargıya Felsefeyle Bakmak, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2016.
 • Kurtul Gülenç & Kenan Mutluer (ed.), Patikalar ve Yollar: Felsefe Araştırmaları I, Bursa: Sentez Yayıncılık, Ekim 2020.

Çeviri Editörlükleri

 • Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi Cilt I-II-III, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2016. (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte)
 • Catherine C. McCall, Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama, çev. Burak Karabey, Filiz Karadağ, Kurtul Gülenç, Nihal Petek Boyacı, Ankara: Nobel Kitap Yayıncılık, 2017. (Nihal Petek Boyacı ile birlikte)
 • Herbert Marcuse, Olumsuzlamalar: Eleştirel Teori Denemeleri, çev: kolektif, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Kasım 2020.

DİĞER YAYINLAR

 • Gençlik Penceresinden Gelecek Arayışları: İnsan Felsefesi Açısından Eğitim Sorunları”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik, Sayı: 961, Ağustos 2005.
 • “Antigone Olabilmek”, Birgün Gazetesi, 13 Mart 2006.
 • “Duygudaşlık ve ‘Başkasını anlama’”, Birgün Gazetesi, 9 Şubat 2007.
 • “Yaşamboyu Öğrenmenin Felsefi Temelleri”, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Eki, 4 Mayıs 2007, sayı: 1050, s. 21-22. (Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile birlikte)
 • “Karanlık Metafiziğin Marx Felsefesindeki Yansıması: İdeoloji”FelsefeYazın, Mart-Nisan 2009, s. 20-25.
 • “Bilim, Düşünme ve Varlık: Heidegger’de Fenomenolojik Hermeneutik”, Cogito Heidegger Özel Sayısı, Güz 2010, sayı: 64, s. 280-299.
 • “Demokrasi, Meşruiyet Sorunu ve Siyaset Felsefesi”FelsefeYazın, sayı: 2011/4, s. 4-8.
 • “Faşizmin Hizmetkârı: Olumlayıcı Burjuva Kültürü”FelsefeYazın, sayı: 20, 2012, s. 40-44.
 • Burjuva Bireyi Kamusal Hakikati Kendi Parçalanmışlığında Keşfetti, toplumsol.org, 26.06.2013.
 • “Düşünce Devrimcidir”, Birgün Gazetesi, 08.09.2013.
 • “Eril Söylem”, Birgün Gazetesi, 29.12.2013.
 • “Bir (Yeni) Aristotelesçi Neden Marx’ın Sosyal Teorisini Dikkate Almalıdır?”, Cogito Aristotelesçilik Özel Sayısı, Kış 2014, sayı. 78, s. 273-286.
 • “Radikal Demokrasi ve Güncel Tartışmalar”, AyrıntıDergi, sayı: 8, 2015.
 • Soner Torlak ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, Birgün Gazetesi, Haziran 2016.
 • Yunus Yücel ile Marksizmde Ahlak Tartışmaları kitabım üzerine söyleşi, “Marx’ta ön planda olan mutluluk değil, özgürlük kavramıdır”, AyrıntıDergi, sayı 17, 2016.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s